SEKKI – Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation på engelska “standardised european consumer credit information” är ett standardiserat system för rättvis jämförelse av krediter. Den första december 2010 gjordes ett tillägg till EU:s konsumentskyddslag som ställer krav på kreditgivare att tillgängliggöra och erbjuda kunder den viktigaste nyckelinformation så att de kan läsa igenom villkoren innan de ingår ett kreditavtal.

SEKKI-blankett

Då SEKKI är ett standardiserat system finns det en specifik mall för hur informationen skall presenteras för kunden.

Nedan finner du SEKKI-mallen alternativt kan du ladda ned blanketten som ett dokument.

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare

Adress

Telefon (*)

E-post (*)

Fax (*)

Webbadress (*)

[Identitet]

[Adress använd för kontakter med konsumenten]

 

 

 

I tillämpliga fall:

Kreditförmedlare

Adress

Telefon (*)

E-post (*)

Fax (*)

Webbadress (*)

 

[Identitet]

[Adress använd för kontakter med konsumenten]

 

(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren.
 

Där ”i tillämpliga fall” anges ska kreditgivaren fylla i fältet om informationen är relevant för kreditprodukten eller stryka denna information eller hela raden om informationen inte är relevant för den typ av kredit som avses.

 

Texten inom hakparentes utgör förklarande information för kreditgivaren och ska ersättas med motsvarande uppgifter.

 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit  
Det sammanlagda kreditbeloppet

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

 
Villkoren för kreditutnyttjandet

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

 
Kreditavtalets löptid  
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Du måste betala följande:

[Belopp, antal och periodicitet för konsumentens inbetalningar]

Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt:

Det totala belopp som du ska betala

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

[Summan av det samlade kreditbeloppet och den samlade kreditkostnaden]
I tillämpliga fall:

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av specifika varor eller tillhandahållande av en tjänst

Varans/tjänstens namn

Kontantpris

 

 

 

Ej tillämpbart

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:

Begärda säkerheter

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband med kreditavtalet.

 

Ej tillämpbart / [Typ av säkerhet]

I tillämpliga fall:

Avbetalningarna medför inte omedelbar amortering av kapitalet.

 

Ej tillämpbart

 

3. Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet –     [% Fast

–     % Rörlig (med referensindex eller referensränta som gäller den ursprungliga krediträntan)

–     Perioder]

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

[% Ett representativt exempel med omnämnande av alla de antaganden som används för att beräkna räntesatsen ska ges här]
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

— en försäkring som säkrar krediten, eller
— någon annan kompletterande tjänst?

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

 

Ja  Nej  [Om ja, uppge vilken typ av försäkring]

Ja  Nej  [Om ja, uppge vilken typ av kompletterande tjänst]

Härtill hörande kostnader  
I tillämpliga fall:

Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att registrera både betalningstransaktioner och kreditutnytt­janden

 

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:

Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel (t.ex. ett kreditkort)

 

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

 

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

 

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:

Skyldighet att betala notariatsavgifter

 

Ej tillämpbart

Kostnader i samband med försenade betalningar

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Du kommer att debiteras [… (närmare uppgift om räntesatser och, i tillämpliga fall, dröjsmålsavgifter)]  för uteblivna betalningar

 

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

 Ja  Nej
Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsbetalning
I tillämpliga fall:

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtids­återbetalning

 

Ej tillämpbart / [Fastställande av kompensation (beräkningsmetod) i enlighet med bestämmelserna för genomförande av artikel 16 i direktiv 2008/48/EG]

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemen­skapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

 
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

 
I tillämpliga fall:

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts

Ej tillämpbart

Denna information gäller från och med       till och med

 

 

I tillämpliga fall:
5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a)     Beträffande kreditgivaren
I tillämpliga fall:

Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är bosatt

Adress

Telefon (*)

E-post (*)

Fax (*)

Webbadress (*)

Ej tillämpbart

[Identitet]

[Adress använd för kontakter med konsumenten]

I tillämpliga fall:

Registrering

 

Ej tillämpbart / [Det handelsregister i vilket kreditgivaren är införd och dennes registreringsnummer eller motsvarande medel för identifiering i det registret]

I tillämpliga fall:

Den berörda tillsynsmyndigheten

 

Ej tillämpbart

b)    Beträffande kreditavtalet
I tillämpliga fall:

Utnyttjande av ångerrätten

 

Ej tillämpbart / [Praktiska instruktioner om utnyttjande av ångerrätten, bl.a. hur länge rätten kan utnyttjas, den adress dit underrättelsen om att ångerrätten kommer att utnyttjas ska skickas samt följderna av att inte utöva denna rätt]

I tillämpliga fall:

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks

 

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/ eller behörig domstol

 

Ej tillämpbart / [Relevant klausul anges här]

I tillämpliga fall:

Språkordning

 

Ej tillämpbart / Information och avtalsvillkor lämnas på [angivet språk]. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under kreditav­talets löptid kommunicera på [specifikt/specifika språk].

c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol [Uppgift om huruvida det finns tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol för den konsument som är part i distansavtalet och hur konsumenten i så fall ska gå tillväga]
(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren