När ett avtal upprättas förbinder sig ofta ena parten att betala en viss summa pengar inom en bestämd tidsperiod. Om avtalet inte efterlevs trots påminnelser skickas normalt fodringen vidare till ett inkassobolag för skuldindrivning.

För att driva in obetalda skulder och pengar så kallade förfallna fodringar, krävs i regel ett tillstånd hos Datainspektionen. Ett undantag gäller för koncerner som sköter sin egen skuldindrivning.

Den som lånar pengar och sedan misslyckas med att betala tillbaka lånet i enlighet med undertecknat avtal. Blir efter en tid kontaktade av det inkassobolag, som långivaren valt att anlita.

De som fått inkassokrav skall normalt ha betalt detta inom 8 dagar. Men i vissa fall kan en alternativ avbetalningsplan upprättas för att betala en inkassoskuld. Om en amorteringsplan skapas tillkommer en lagstadgad uppläggningsavgift om 170 kr och även aviseringsavgifter kan tillkomma.

Företag med inkassotillstånd

För att ha rätt att driva in skulder krävs normalt ett giltigt inkassotillstånd, det finns emellertid ett par undantag där ett tillstånd ej krävs.

Huvudregel: Den som driver in fordringar för annans räkning, eller fordringar som har övertagits för indrivning, måste normalt ha Datainspektionens tillstånd.

Undantag från tillståndsplikten:

– Indrivning av egna fodringar (egeninkasso)

– Indrivning av fordringar som har uppstått inom samma koncern
– Indrivning av fodringar av advokater eller anställda på
– Indrivning av fodringar av företag som står under Finansinspektionens tillsyn (främst banker, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag)

Källa: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/inkassolagen/inkassotillstand/

Datainspektionens hemsida återfinns en lista med samtliga Sveriges inkassoföretag som finns registrerade. Här hittar du även aktuella organisationsnummer, bolagsnamn och uppgifter om hur länge respektive inkassobolag är auktoriserade att driva in skulder.